WhatsApp
Teklif Al
  • Yüzlerce kurumsal mutlu müşterilerimiz arasına katılın.

Toz Ölçümü

Toz ÖlçümüMDHS 14/3

ORTAM TOZ ÖLÇÜMÜ
Ortam tozun örneklenmesinde gravimetrik tayini için MSDS 14/3 standardı kullanılmaktadır.
Tozla Mücadele Yönetmeliği Tanımlar ve kısaltmalar madde 4 1.fıkrası I bendinde toz ölçümü tanımı verilmiştir.
l) Toz ölçümü: İşyeri ortam havasındaki toz miktarının gravimetrik esasa veya lifsi tozlarda lif sayısına göre belirlenmesi,

TOZ MARUZİYET ÖLÇÜMÜ
Maruziyet ölçümlerinde de MSDS 14/3 standardı esasdır.
Tozla Mücadele yönetmeliğinde toz ölçümleri ve maruziyet sınırları tanımlanmıştır;

Toz ölçümleri
MADDE 8 – (1) İşveren, her türlü tozun meydana geldiği işyerlerinde 20/8/2013 tarihli ve 28741 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik hükümleri saklı kalmak kaydıyla;

a) Risk değerlendirmesi sonucuna göre belirlenen periyodik aralıklarla toz ölçümlerinin yapılmasını,
b) İşyerinde çalışanların toz maruziyetinin bulunduğu koşullarda herhangi bir değişiklik olduğunda bu ölçümlerin tekrarlanmasını,
c) Ölçüm sonuçlarının, Ek-1’de belirtilen mesleki maruziyet sınır değerleri dikkate alınarak değerlendirilmesini,
ç) İşyerinde yapılacak denetimler için toz ölçümlerinin Genel Müdürlükçe ön yeterlik veya yeterlik belgesi verilen laboratuvarlarca yapılmasını sağlar.